พม.มอบเงิน อุดหนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอบเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลเมืองบางริ้นเพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมือง บางริ้น จำนวน 592,450.- บาท


Share:ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ทางสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 13/2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองร่วมกับหน่วย One Home จัดประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดระนอง ครั้งที่ 13/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Meeting

โดยมี นางปุณรัตน์ เมืองงามนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม


Share:พม.มอบเงิน อุดหนุนกองทุนคุ้มครองเด็ก

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอบเงินอุดหนุนกองทุนคุ้มครองเด็กให้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง เพื่อจัดโครงการ”ระนองน่าอยู่” กิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพ การแก้ไขและการป้องกัน ปัญหาพฤติกรรมการแบ่งแยกกลุ่มพวกในการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระนอง รุ่นที่ 2 เป็นเงินจำนวน119,200.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)


Share:“การขับเคลื่อนงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ปี 2565”

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. นางสาวศศิพร แม้นนนทรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องสิทธิความพิการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2556และที่แก้ไขเพิ่มเติม /การสร้างพลังบวกให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

และนางวารินทร์ คงรักษา นักพัฒนาสังคมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ปี 2565 และแผนการขับเคลื่อนงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.ม่วงกลวง ปี 2566-2567

พร้อมตอบข้อซักถามจากคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ตำบลม่วงกลวงโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลม่วงกลวง ณ อาคารยูนิลิเวอร์ โรงเรียนบ้านสำนัก ต.ม่วงกลวงอ.กะเปอร์ จ.ระนอง จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน


Share:พม.มอบเงิน อุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง จัดทำสัญญาและมอบเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 4 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 130,400 บาท


Share:โครงการ “สร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ประจำปี 2565 “เวทีสังเคราะห์องค์ความรู้”

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองมอบหมายให้นางสาวปณพรไพบูลย์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม,นางสาวโสรญา พัฒน์ทอง ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และนางสาวกรกนก ปานสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว

เข้าร่วมโครงการ “สร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ประจำปี 2565 “เวทีสังเคราะห์องค์ความรู้”ณ ห้องประชุมรักษ์ษะวาริน อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชน โดยมีนางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองเป็นประธานเปิดโครงการ


Share:โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด

วันที่ 9 ส.ค. 65 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ร่วมกับ จังหวัดระนอง เหล่ากาชาดจังหวัดระนอง และชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดระนอง จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์

76 จังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ เรือนจำจังหวัดระนอง โดยมี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีฯ


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระนอง ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระนอง ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติในหลักการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 5 ประเภท ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบางนอน ประจำปี 2565 และพิจารณาอนุมัติโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ
ทั่วไป ประจำปี 2565 2566 รวมจำนวน 3 โครงการ

Share:ร่วมบูรณาการออกตรวจสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (ประเภทคาราโอเกะ)

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางอัจจิมา พลอยสำอางค์ศรี ตำแหน่ง นักพัฒนาการเด็ก ร่วมบูรณาการออกตรวจสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (ประเภทคาราโอเกะ)
เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตใหม่ และต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดิทัศน์ จำนวน 3 ร้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองระนองโดยกำชับให้สถานประกอบการปฏิบัติตามแนวทางภายใต้ มาตรา 25 และ 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 โดยเคร่งครัด และไม่ละเมิด การดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พร้อมทั้งมีมาตรการในการจ้างงาน และควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้างให้เป็นไปตามกฏหมายแรงงาน รวมถึงการไม่ละเมิดหรือมีพฤติกรรมอื่นใดที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ประเวณีและการค้ามนุษย์
ในสถานประกอบการ

Share:พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนัก สานพลังชุมชน

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักสานพลังชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัย (นสสว.)สานงานโครงการพัฒนาระบบดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.กะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จัดโดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial