เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางนอน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองร่วมกับ One home ระนอง, เทศบาลตำบลบางนอน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบางนอน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลบางนอน กองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการชุมชนตำบลบางนอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, วิสาหกิจชุมชนฯลฯ จัดงานพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางนอน ณ ศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต พัฒนาคุณภาพชิวิตของประชาชน

โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีฯและนายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน กล่าวต้อนรับ โดยกิจกรรมในงานจะมีการนำขบวนด้วยกลองยาว, มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็ก มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุ จำนวน 10 ครอบครัว และมอบถุงยังชีพ 13 ครอบครัวให้กับกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลตำบลบางนอน โดย เจ้าอาวาสวัดวารีบรรพต


Share:งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ร่วมกับร่วมกับ One Home ระนอง, จังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดระนอง จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดระนอง ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ“คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า สู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน” ณ โรงยิมเนเซียม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนามกีฬาจังหวัดระนอง เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรม แสดงศักยภาพของตนเอง มีส่วนร่วมและเข้าถึงบริการสวัสดิการ

รวมทั้งได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคนพิการ โดยมีนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงความสามารถของคนพิการ การแสดงดนตรี การแสดงผลิตภัณฑ์ของคนพิการ และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ


Share:โครงการ “ปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (world Soil Day)”

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (world Soil Day)” ณ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเสริมให้หน่วยงานในสังกัด พม. และภาคีเครือข่ายการพัฒนาสังคมได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ 400,000 ต้น ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ


Share:ทีม ONE HOME พม.ระนอง ประชุมมอบนโยบาย เขตตรวจราชการที่ ณ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง พร้อมด้วย ทีม One Home ระนอง เข้าร่วมประชุมมอบนโยบาย เขตตรวจราชการที่ 6ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหา อุปสรรค และมอบข้อสั่งการในการดำเนินงานโดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial